Hrvatska

Kopački rit

Park prirode Kopački rit se nalazi na krajnjem severoistočnom delu Republike Hrvatske, i prostire se severno od reke Drave, od ušća Drave u Dunav. Kopački rit je jedno od najvažnijih poplavnih područja Evrope i predstavlja unutrašnju deltu velike reke sa posebnim morfološkim i sedimentnim karakteristikama. Sam izgled prostora zavisi od intenziteta poplava, jer u zavisnosti od kočine nadošle vode, delovi kopna i vode menjaju svoj oblik i funkciju. Najveće jezero je Kopačko jezero, a najdublje Sakadaško. Jezera su međusobno, mrežom prirodnih kanala povezana sa Dunavom i Dravom.

Park prirode Kopački rit ima i međunarodni značaj, naročito kao stanište ptica močvarica. Ovde je do sada zabeleženo više od 2000 bioloških vrsta od kojih su mnoge retke i ugrožene vrste. Osim velikog broja raznovrsnih beskičmenjaka školjkaša, pijavica, leptira, puževa, komaraca, utvrđene su i neke nove vrste.

Kopački rit je najveće mrestilište ribe ovog dela Dunavskog sliva. Faunu riba čine 44 vrste, od kojih su najzastupljenije šaran, deverika, kečiga, som, štuka, crvenperka , grgeč, linjak,i krupatica. Močvarni uslovi su izuzetno pogodni za razvoj vodozemaca, te od 11 vrsta osam pripadaju žabama. Prisutni su i mnogi sisari kao na primer beljski jelen, srna, vidra, divlja svinja, jazavac, divlja mačkai slepi miš.

U parku povremeno ili trajno boravi preko 290 vrsta ptica, od kojih se 141 vrsta redovno ili povremeno gnezdi, i one predstavljaju najveću vrednost Kopačkog rita. Posebno su zanimljive one koje se gnezde u velikim kolonijama: čaplje, belobrada čigra, obični galeb i veliki vranac. Ove se gnezdi i orao štekavac, koji predstavlja simbol parka.Mogu se sresti i crne rode, divlje guske, patke njorke…

Plovidbom kanalom Čonakut od jezera Sakadaš do Kopačkog jezera otkrivaju se sve lepote močvare. Tako se u proleće mogu videti hiljade gusaka, leti je poseban doživljaj prolaziti ispod kolonije od nekoliko hiljada velikih vranaca, a na jesen su tu desetine hiljada divljih pataka. Za prave ljubitelje ptica i prirode  poseban je užitak posmatrati 30-tak različitih tehnika lova bele čaplje ili borbu mužjaka crne liske za naklonost ženki.

Turistička ponuda Kopačkog rita je raznovrsna, i sa svojom lepotom i ekološkim vrednostima predstavlja jedno od značajnih turističkih odredišta Hrvatske. Desetine hiljada ptica, jezera i kanali prepuni riba, divlje svinje, jeleni i procvetale ritske livade samo su deo lepote koje možete ovde videti i doživeti.

Glavni ulaz u Park prirode Kopački rit je prijemni centar "Mali Sakadaš", od kojeg je moguće prošetati edukativnim stazama Mali Sakadaš i Veliki Sakadaš, gde se uz pomoć infirmatifnih tabli posetioci mogu upoznati sa karakteristikama Kopačkog rita i pojedinim biljnim i životinjskim vrstama.

U ponudi Parka prirode su celodnevni i poludnevni programi posmatranja  ptica uz organizovano stručno vođenje. Za ribolovce postoje posebna ribolovačka područja: Vemeljski Dunavac, reka Dunav, Podunavski kanal i područje Zlatna greda. Posetiocima je na raspolaganju i obilazak Parka brodom, kroz poseban zoološki rezervat. Takođe omogućen je obilazak Dvorca Tikveš. U objektu bio-ekološke stanice u ponudi je smeštaj za višednevne boravke posetioca i mogućnost korišćrenja multimedijalne dvorane kapaciteta 80 mesta.

 

Dodatne informacije