Zaštićeno prirodno dobro – spomenik prirode „Ivanovačka ada“

 

 

Zaštićeno prirodno dobro „Ivanovačka ada“ sa svojim šumskim zajednicama predstavlja mali ostatak nekadašnjih plavnih šuma, visokih estetskih i ekoloških vrednosti, koje su u prošlosti dominirale dunavskim adama. Nalazi na prostoru grada Pančeva, na rečnoj adi u plavnom prostoru Dunava, u blizini naselja Ivanovo. Obuhvata dugi i uzani pojas širine od 2 do 7 km, čija visina kod Pančeva iznosi 72 m. Sastoji se od dve prostorne celine koje su fizički spojene, šumskih odseka 46d i 46e.


Prisustvo zaštićenih i retkih vrsta biljnog i životinjskog sveta, čije stanište predstavljaju prirodne poplavne šume, doprinosi ukupnoj vrednosti i značaju prirodnog dobra. Zaštićeno prirodno dobro „Ivanovačka ada“ sa svojim šumskim zajednicama predstavlja mali ostatak nekadašnjih plavnih šuma, visokih estetskih i ekoloških vrednosti, koje su u prošlosti dominirale dunavskim adama.


Spomenik prirode Ivanovačka ada ima ekološki značaj u funkciji očuvanja vlažnih staništa karakterističnih za rečne ade, na kojima žive mnoge biljne i životinjske vrste prilagođene specifičnim stanišnim uslovima. Funkcionalnost i biološka raznovrsnost šumskih ekosistema plavnih područja, kao i ekološkog koridora reke Dunav, čvrsto je povezana sa očuvanjem preostalih fragmenata prirodne šumske vegetacije na Dunava.

Flora i fauna prirodnog dobra ukazuju na veliki značaj za očuvanje biodiverziteta područija. Visok stepen izvornosti ogleda se u karakterističnom skupu vrsta, kao reliktinim vrstama flore. Ivanovačka ada predstavlja i stanište životinjskih vrsta zaštićenih kao prirodne retkosti, prvenstveno orla belorepana, čije se aktivno gnezdo nalazi u granicama prirodnog dobra. Očuvanje ovakvih prirodnih spomenika omogućuje „pogled u prošlost“, u prirodne ritske šume Podunavlja, koje se u kompleksu sadašnjih ekoloških uslova više ne mogu spontano vratiti.


Značajno je prisustvo žutenjice (panonski subendem), koji naseljava vlažna gazišta i pašnjake, rubove poljskih puteva, niske obale, delimično zaslanjena staništa, i divlje vinove loze koja u flori Vojvodine postaje sve ređa. Nacionalno i međunarodno značajne biljne vrste:

a) Vrste navedene u „Preliminarnoj Crvenoj listi flore Srbije“ – žunjarica
b) Vrste zaštićene „Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune: jednosemeni beli glog, dobričica, krušina.


Odsek 46d i Odsek 46e. Dominantna vrsta su vez, pensilvanski jasen, bela topola i bela vrba. Vrednost ovog  dela prirodnog dobra potvrđuje učešće hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Staraoc nad Spomenikom prirode “Ivanovačka ada” je DVD “Tamiš – Dunav” Pančevo.

Na celukupnoj površini Spomenika prirode “Ivanovačka ada” uspostavljen je režim zaštite, sa ograničenim i strogo kontrolisanim korišćenjem prirodnih resursa, te se aktivnosti na ovom prostoru mogu vršiti u meri koja omogućava unapređivanje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegovu prirodnu vrednost.

Spomenik prirode Ivanovačka ada predstavlja jedan od najpoznatijih ribolovnih i izletničkih terena u okolini Pančeva. Ulaz u Ivanovački dunavac, poznat je kao dobar teren za ribolov, koji je pregrađen kamenim nasipom, zbog čega, pri malom vodostaju ulaz nije plovan, kao i donji kraj Ivanovačkog dunavca, koji služi kao zimovnik za brodove, njime se može doći čamcem do sela Ivanovo, udaljeno na 2.5 km od zimovnika.

 

 

Dodatne informacije